Environmental Social and Governance Report

Miljø, social ansvarlighed og ledelse

  • Medarbejdere
  • Planet
  • Produkter
  • Rapporter
  • I fokus

I vores over 100 år lange historie har Samsonite sat en ære i at være en ansvarlig virksomhed. Ud over at levere rejse- og livsstilsprodukter af høj kvalitet til forbrugerne har vores virksomhed i det forløbne århundrede haft en positiv indvirkning på de lokalsamfund, hvor vi driver virksomhed.

Medarbejdere

People

Vores medarbejdere er vores største aktiv. Samsonites ansættelses- og arbejdspraksis fastlægger forholdene for en arbejdsstyrke på mere end 12.000 personer. Vores virksomhedspolitik er at tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere på tværs af alle regioner, sikre meningsfulde udviklingsmuligheder, belønne og anerkende resultater og sørge for et sikkert arbejdsmiljø, mens vi samtidig fremmer og støtter medarbejdernes sundhed og trivsel.

Beskæftigelse

Samsonite forpligter sig til at fremme både lige beskæftigelses- og avancementmuligheder. Samsonite bestræber sig på at være en global virksomhed, hvor de mest kvalificerede personer ønsker at arbejde, hvor folk ansættes og forfremmes på baggrund af deres kvalifikationer, og hvor der er bredt tilgængelige udviklingsmuligheder i virksomheden.

Udvikling og uddannelse

Samsonite fokuserer på at udvikle og belønne teams samt fremme en anerkendelseskultur, som giver de ansatte lyst til at yde en optimal indsats, og som fastholder dygtige medarbejdere.

Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Samsonite forpligter sig til at sikre medarbejderne et godt arbejdsmiljø og en god trivsel på arbejdspladsen. Samsonite følger virksomhedens fastlagte procedurer for at sikre at gældende love og regler for sundhed- og sikkerhed på arbejdspladsen overholdes

Arbejdstagerrettigheder

Medarbejderkodekset omfatter Samsonites forpligtelse til som virksomhed at overholde love og regler og leve op til etiske standarder samt en generel forpligtelse til at respektere arbejdstagerrettigheder, som er fastlagt af ILO. Formålet med disse forpligtelser er at beskytte vores medarbejdere og forebygge ulovlige arbejdsforhold, herunder grove krænkelser såsom børnearbejde og menneskehandel.

Planet

Planet

planet
Emissions

Emission

Samsonite overholder gældende love og regler vedrørende emission af luftforurenende stoffer og drivhusgasser, udledning i vand og jord samt generering af farligt og ufarligt affald. Vi bestræber os på at mindske emission og reducere eller genbruge affaldsprodukter. Vi følger og overvåger energiforbrug og emission samt udledning og affald på alle vores produktionsanlæg. Vi overvåger også energiforbrug på distributionscentre, regionale kontorer og i detailbutikker.

Use of resources

Brug af ressourcer

Samsonite arbejder på at indføre tiltag til effektiv udnyttelse af energi og vand. Ved fremstillingsprocessen på vores tre anlæg bruger vi et lukket vandkredsløb, hvilket sikrer et forholdsvist lavt vandforbrug sammenlignet med andre brancher. Lokale love kræver også regelmæssig rapportering om affald. Produktionsprocesserne på vores anlæg medfører helt naturligt en minimal mængde farligt affald. Samsonite bruger eksterne affaldshåndteringsvirksomheder til korrekt afhentning og bortskaffelse af dette affald. Alle Samsonite-anlæg identificerer og indfører efterfølgende deres egne tiltag til reduktion af energiforbrug og emission. Samsonite indfører derefter disse tiltag andre steder i virksomheden.

Natural resources

Naturressourcer

Samsonites miljøforpligtelse kan ses i vores løbende bestræbelser på at reducere vores samlede indvirkning på miljøet og naturressourcerne både internt og i visse tilfælde i samarbejde med tredjeparter. Interne tiltag vedrørende energiforbrug, emission og affald er også til gavn for en bred vifte af interessentgrupper såsom medarbejderne. Samsonite har fokuseret på at nedbringe høje CO2-ækvivalente emissionskilder ved hjælp af bedre teknikker eller alternative teknologier.

Drift

operations

Samsonites driftspraksis er baseret på en forpligtelse om at drive virksomhed med ærlighed og integritet og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vores fokus på virksomhedsansvar ligger ikke kun på, hvad vi gør, men også på, hvordan vi gør det. Samsonite bestræber sig på at leve op til de højeste standarder både overalt i driften, og når det gælder vores produkter.

Supply Chain

Styring af forsyningskæden

Samsonite arbejder for at sikre, at partnerne i vores globale forsyningskæde bruger socialt og etisk acceptable fremstillingsprocedurer. Det var omsorg for arbejdernes velfærd, der fik os til at indføre vores etiske charter – et adfærdskodeks for direkte og indirekte producenter i forsyningskæden. I det etiske charter fastlægger vi vores vision for acceptable forretningsmetoder i forbindelse med arbejderrettigheder, arbejdsvilkår, ansættelsesbetingelser, anstændigt arbejde, leverandørsystemer og arbejderbeskyttelse. Disse standarder er i overensstemmelse med de standarder, der er fastlagt af ILO, såsom forbud mod tvangsarbejde og børnearbejde. Samsonite har indført tiltag til at evaluere, løse problemer og kontrollere sociale risici i forsyningskæden.

Community

Lokalsamfund

Samfundsengagement er en vigtig del af vores driftspraksis. Samsonite føler en stærk forpligtelse over for de lokalsamfund, hvor vi driver virksomhed, og hvor medarbejderne bor. Samsonite støtter også disse lokalsamfund ved at give medarbejderne mulighed for at tilbyde finansiel støtte, arbejdstid og konkrete ydelser til deres lokalsamfund. Samsonite anser lokalt engagement som en mulighed for at bidrage til disse lokalsamfunds trivsel og økonomi.

Produktansvar

Samsonite tager produktansvar alvorligt overalt i driften. Nedenfor beskriver vi vores grundige tilgang til kundeservice, databeskyttelse og beskyttelse af personlige oplysninger, intellektuel ejendomsret, produktkvalitet og produkter.

customer service

Kundeservice

Samsonites produktgaranti, information om service og reparation samt kontaktoplysninger til kundeservice fremgår af vores hjemmesider. Kundeservice håndteres lokalt inden for hver region eller hvert land. Reparationer foretages af serviceværksteder, der enten ejes af virksomheden eller tredjeparter.

data protection and privacy

Databeskyttelse og beskyttelse af personlige oplysninger

Samsonites politik er at overholde gældende lovgivning om databeskyttelse og beskyttelse af personlige oplysninger.

product quality

Produktkvalitet

Der er en kvalitetshåndbog for alle vores hovedproduktkategorier. Samsonite har udviklet et omfattende program til kvalitetssikring for at sikre, at de produkter, vi sælger, som minimum opfylder vores strenge krav til egenskaber (f.eks. slitage og holdbarhed). I programmet fastsættes de test, der skal foretages i forbindelse med vores varemærker/produkter, og det testudstyr, der skal bruges til at udføre sådanne test.

product testing

Produkttest

Produkttest og kontrol af råmaterialer, komponenter og færdigvarer udføres på alle produktionsanlæg, der ejes og drives af Samsonite, samt hos mange tredjepartsleverandører for at sikre, at de lever op til vores standarder for udførelse.

Tumble Test Produkttest

Handle Test Håndteringstest

Drop Test Faldtest

Wheel Test Hjultest

Zipper Test Lynlåstest

Locks Test Låsetest

report
report

Rapport om miljø, social ansvarlighed og ledelse

Du kan finde Samsonites rapport om miljø, social ansvarlighed og ledelse nedenfor. Denne rapport viser Samsonites engagement i bæredygtighed og vores mål for de kommende år.

Rapport 2016

pdf Download
recycling
recycling

Genbrug

og brug af lokale naturressourcer
nedsætter vores indvirkning på miljøet

Samsonites virksomhedsfilosofi tilskynder til vidensdeling for at reducere affaldsmængden og energiforbruget på tværs af anlæggene. Vi genbruger f.eks. materialer, der bruges i fremstillingsprocessen. Det er blandt andet pap, træpaller og, hvilket er meget vigtigt, genformalet plast, som enten genbruges direkte eller sælges til tredjeparter, der genanvender det i andre produkter. Nogle af vores tiltag er som følger:

  • Vi har implementeret et "5S"-tiltag (1) i Nashik, Indien (for at identificere og fjerne overflødig udstyr og affald), som har øget genbruget af ubrugt materiale og udstyr.
  • Vi har installeret solpaneler ved anlæggene i Belgien og Ungarn i et forsøg på at øge brugen af vedvarende energi.
  • På anlægget i Nashik, Indien, behandles det vand, der udledes, og regnvand på stedet og bruges til at dyrke unge træer, som derefter udplantes i regionen (se nedenstående afsnit om miljøforvaltning). Disse tiltag har medvirket til kompensering for Nashik-anlæggets årlige energiforbrug via CO2-binding.
environment
environment

Miljøforvaltning

og støtte til uddannelse i Indien

Samsonites ledelse og medarbejdere gør en forskel i Nashik, Indien, takket være betydelige investeringer i undervisning i lokale grundskoler og miljøet, hvilket sker i samarbejde med en lokal fond og ledere i lokalsamfundet. Nøglemedarbejdere sidder i fondens bestyrelse og deltager i alle dens beslutninger.

"Indendørs som et hospital. Udendørs som en have" er et motto, som Samsonites mangeårige anlægschef i Nashik, Yashwant Singh, ofte gentager. Anlægget bidrager til lokalsamfundet gennem et drivhus, hvor man dyrker unge træer. Drivhuset støder op til det moderne anlæg, hvor der fremstilles hård Samsonite-bagage til indenlandsk salg og eksport. Særligt hurtigt voksende buske og træer udplantes på jord ejet af Samsonite, så der skabes et grønt område, som forebygger jorderosion og bidrager til kompensering for udledning af drivhusgasser. Indsatsen stopper dog ikke her. Da mange af de landområder, der omgiver Nashik, er blevet overgræssede, er Samsonite trådt til for at hjælpe. Der er blevet plantet tusindvis af træer, og der er blevet placeret afskærmning omkring unge træer for at forhindre kreaturerne i at æde dem.

Hvad angår skoler, udvælger Samsonite-medarbejdere i samarbejde med lokale ledere de landsbyer, der har mest brug for hjælp. Disse landsbyer ligger ofte isolerede i forhold til byen Nashik og dens tilgængelige ressourcer. Forbedring af skolebygninger, toiletter og legepladser prioriteres højt, hvilket de pågældende lokalsamfund støtter og deltager i.

Årsagen til, at der fokuseres på miljø og uddannelse, skyldes indgående lokalkendskab og virksomhedsledelsens engagement samt dialog med lokale ledere. Skolegang anses for nøglen til forbedring af pigers fremtidsudsigter. Og genplantning af skov er afgørende for at sikre et bedre miljø. Hvad er resultaterne? Tusindvis af elever og hundredvis af skoler, lærere og skoleledere i 120 landsbyer har nydt godt af disse programmer. "Vi kan ikke ændre alt, men vi kan gøre disse små ting," bemærkede Milind Vaidya, en mangeårig leder på Nashik-anlægget.